آذربایجان شرقی

نام نماینده
شهر
فرشید جبلی ( بازرگانی رایمند تجارت آداک)
تبریز