آذربایجان غربی

لقمان ابراهیم آذر
نقده
بنیان مقصودی
ارومیه