آذربایجان غربی

نام نماینده
شهر
لقمان ابراهیم آذر
نقده
بنیان مقصودی
ارومیه